LI-5F6DBB5659B47

Legal Disclaimer

Deze website is eigendom van BruMed. 

 

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Telkens wanneer u deze website opent en gebruikt, zult u alle toepasselijke wetten naleven.

 

De informatie op deze website wordt door BruMed verstrekt als algemene leidraad en is bedoeld om de gebruiker algemene informatie van belang te bieden. De verstrekte informatie is niet bedoeld ter vervanging of vervanging van enige controle, advies, fiscaal of ander professioneel advies, advies of dienst. Voordat u beslissingen neemt of stappen onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw financiën of bedrijf, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen.

Het gebruik van deze site is op eigen risico en u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van een dergelijk gebruik.Hoewel alles in het werk is gesteld om actuele en nauwkeurige informatie te bieden, kunnen er fouten optreden. BruMedaanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van deze site.

De informatie wordt op de website 'as is' aangeboden zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid.

In geen geval zal BruMed, of een van hun respectievelijke partners, opdrachtgevers, agenten of werknemers, aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, exemplaire, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor verlies van gebruik, gegevens of winst), zonder rekening te houden met de vorm van enige actie, voortvloeiend uit of in verband met de website, enige inhoud op of toegankelijk via het gebruik van de website, of enig kopiëren, weergeven of ander gebruik.

 

Bepaalde links op deze website kunnen leiden naar websites, bronnen of hulpmiddelen die worden onderhouden door derden waarover wij geen controle hebben. Wij geven geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties over deze websites, bronnen en tools, en links naar deze websites impliceren niet dat wij deze websites of hun inhoud onderschrijven. 

De bovenstaande disclaimer en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing voor zover de wet dit toestaat, ongeacht of deze voortvloeien uit een contract, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad of anderszins. 

 

Aangezien de inhoud van deze website (met inbegrip van alle concepten, ideeën, methoden, procedures, processen, knowhow, technieken, programma's, publicaties, modellen, productsjablonen, technologieën, software, ontwerpen, kunstwerken, grafieken en informatie op of beschreven in de Site) auteursrechtelijk, eigendomsrechtelijk en onderworpen kan zijn aan intellectuele eigendomsrechten of andere rechten (die eigendom zijn van BruMed andere derden), kan elk ongeoorloofd gebruik van materialen op de website een inbreuk vormen op het auteursrecht, het handelsmerk en andere wetten of toepasselijke intellectuele eigendomsrechten of andere rechten. Het is niet toegestaan om software, een procédé of technologie die op deze website is opgenomen of beschreven, te kopiëren of te gebruiken.

U accepteert dat wij uw persoonlijke gegevens en andere informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van onze privacyverklaring en de cookieverklaring, die deel uitmaken van deze verwijzing. U gaat hierbij akkoord met de bepalingen van onze privacyverklaring en de cookieverklaring, met inbegrip van eventuele verplichtingen die daarin aan u worden opgelegd.

jo.deridder@brumed.com

VAT: BE0747.493.084

© 2020 BruMed